Jeżeli spotkasz na ulicy osobę bezdomną potrzebującą wsparcia medycznego zadzwoń na ten numer: 663 600 856 Zadzwoń

Statut

STATUT FUNDACJI AMBULANS Z SERCA
(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§1.
Fundacja pod nazwą AMBULANS Z SERCA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jacka Niewęgłowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 581/2019. sporządzonym przez Andrzeja Micorka Notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej w Warszawie ( 00-042), przy ul. Nowy Świat 53., w dniu 12 lutego 2019r, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§3.
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i zakłady na terenie kraju i zagranicą.
§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 6.
Fundacja może ustanawiać własne logo, legitymacje, odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§ 7.
Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
§ 8

Celem działania Fundacji jest:

1.) Działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego
2.) Krzywienie idei zdrowia publicznego
3.) Wsparcie Służby Zdrowia oraz Ratownictwa Medycznego
4.) Pomoc społeczna
5.) Pomoc osobom bezdomnym
6.) Działalność na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
7.) Wspieranie działań prozdrowotnych, promocja zdrowego trybu życia
8.) Propagowanie edukacji w zakresie medycyny, ratownictwa medycznego, psychologii, pierwszej pomocy, zdrowia publicznego oraz zdrowego trybu życia
9.) Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój fizyczny, psychofizyczny, psychiczny
10.) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
§ 9

Fundacja z własnych środków realizuje swoje cele poprzez:

1. Wsparcie Służby Zdrowia, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących systemem poprzez gotowość zasobów ludzkich oraz sprzętowych do akcji ratunkowej, pomocy medycznej, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz pomocy psychologicznej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia a w szczególności wypadków komunikacyjnych, konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona katastrofy lub kataklizmu.
2. Tworzenie grup ratownictwa i pierwszej pomocy składających się z członków, kierowników i koordynatorów
3. Niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia zgodnie z art. 14 punkt 9 U stawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
4. Prowadzenie działań zabezpieczenia medycznego
5. Prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie medycyny, ratownictwa, psychologii, kwalifikowanej pierwszej pomocy, pierwszej pomocy, promocji zdrowego trybu życia oraz kursów instruktorskich w wymienionych dziedzinach.
6. Organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań służących wymianie doświadczeń, porad, konsultacji i pomocy na rzecz przeciwdziałania bezdomności, uzależnieniom, patologiom społecznym, oraz chorobom przewlekłym.
7. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami naukowymi, placówkami edukacyjnymi, biznesowymi, artystycznymi, politycznymi, medialnymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi a w szczególności stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizyczny w kraju i zagranicą w ramach prowadzoną przez fundację działalności.
8. Udzielanie pierwszej pomocy, wsparcia medycznego, psychologicznego, społecznego i finansowego osobom w sytuacjach kryzysu nagłego lub przewlekłego.
9. Edukacja osób bezdomnych, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych poprzez zwiększanie wiedzy o zdrowiu oraz zagrożeniach wnikających z zaniedbania leczenia.
10. Przekazywanie informacji o miejscach i instytucjach, gdzie osoby bezdomne mogą poszukiwać pomocy, oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych w formie broszur o tematyce prozdrowotnej,
11. Poszukiwanie osób wymagających pomocy, samodzielne lub przy współpracy ze służbami i ośrodkami miejskimi.
12. Wizyty u chorych w schroniskach które nie posiadają opieki medycznej.
13. Udzielenie pomocy medycznej osobom bezdomnym w miejscu ich przebywania.
14. Transport medyczny z miejsca przebywania do placówki medycznej, schroniska lub noclegowni.
15. Tworzenie i prowadzenie ośrodków na rzecz realizacji zadań statutowych Fundacji
16. Organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, imprez charytatywnych, koncertów oraz wystaw służących realizacji celów Fundacji
17. Tworzenie, realizację, dystrybucję, publikację wydawniczą, materiałów graficznych oraz informacji multimedialnych służących realizacji celów Fundacji
18. Produkcję spotów informacyjnych związanych z tematyką działalności Fundacji.
19. Organizowanie i udział w konferencjach naukowych, pokazach, seminariach, warsztatach, kursach, szkoleniach, wykładach związanych z tematyką działalności Fundacji.
20. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej, publicystycznej i reklamowej w obszarach zgodnych z celami Fundacji
§ 10

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Kwota jednego tysiąca złotych z funduszu założycielskiego będzie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
2. darowizn, spadków, zapisów;
3. dotacji i subwencji oraz grantów;
4. dochodów ze zbiórek rozumianych jako zbiórki publiczne w rozumieniu Ustawy o zbiórkach publicznych;
5. dochodów z majątku Fundacji;
6. dochodów z działalności gospodarczej.
§ 12
I. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
– działalność paramedyczna – 86.90.D
– działalność pogotowia ratunkowego – PKD 86.90.B,
– pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
– Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
– Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
– Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z
– Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z
– Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10 Z
– Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z
– Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30.Z
– Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z
– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
II .Fundacja, po spełnieniu warunków formalnych, może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Decyzję w tym przedmiocie podejmie zarząd Fundacji.
III. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
§ 13

Władze Fundacji

1. Władzami Fundacji są:
a)      Rada Fundatorów.
b)      Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundatorów

§ 14.
1. Rada Fundatorów jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundatorów wchodzi Fundator, którego kadencja trwa przez cały czas istnienia Fundacji.
§ 15.
1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwała Rady Fundatorów jest ważna, jeżeli została podjęta przynajmniej przez jednego członka Rady Fundatorów.
§ 16.
Do zadań Rady Fundatorów należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Uchwalanie statutu fundacji i podejmowanie decyzji w sprawie jego zmian.
2.       Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.       Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
4.       Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.       Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.       Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.       Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.           
§ 17.
Rada Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.     żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2.     dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 18.
1.       Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2.       Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.       Rada Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu.
4.       Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundatorów.
§ 19.
1.       Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.       Do zadań Zarządu należy:
a.       uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b.       uchwalanie regulaminów,
c.       sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d.       ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
e.        przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f.       występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3.     Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,
4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.   Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Do kierowania sprawami bieżącymi Fundacji Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji, któremu będzie mógł udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji na zewnątrz.
6.  Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku istnienia zarządu wieloosobowego, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.     W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.  

Zmiana Statutu

§ 21.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 23.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa Rada Fundatorów, przy czym jej decyzje w tym przedmiocie zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 24

Rada Fundacji

1. Zarząd Fundacji może powołać organ doradczy Fundacji – Radę Fundacji. Do jej grona mogą być zapraszane osoby, których autorytet i doświadczenie naukowe oraz zawodowe a także zaangażowanie w prace Fundacji mogą być pomocne w realizacji zadań statutowych Fundacji.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów na wniosek Zarządu.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą opiniować wszelkie działania Fundacji oraz doradzać Zarządowi Fundacji w podejmowaniu decyzji, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za świadczone czynności opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą używać tytułu: Honorowy Członek Rady Fundacji AMBULANS Z SERCA.

Likwidacja Fundacji

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.
3. Środki majątkowe pozostające po jej likwidacji będą przeznaczone na rzecz innej organizacji, a w szczególności Fundacji, która ma cele statutowe zbieżne z likwidowaną Fundacją AMBULANS Z SERCA.
§ 26.
W sprawach likwidacji Fundacji właściwa Rada Fundatorów, przy czym jej decyzje w tym przedmiocie zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji
§ 27
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.
WARSZAWA DNIA 2019-07-22

Rada Fundatorów
Jacek Niewęgłowski

wesprzyj nas
już dziś

Masz pytania? Napisz: